در هر معامله از راه دور (خرید اینترنتی و ...) مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

اعضای کمیسیون بررسی شکایات از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ طی احکام جداگانه ای به شرح زیر منصوب گردیدند.

 • آقای شکراله خوروش (مسئول کمیسیون)
 • آقای حسن صلواتی (عضو اصلی)
 • آقای سید عبداله جعفری (عضو اصلی)

اهداف:

 • ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به ارباب رجوع
 • افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع
 • پاسخگو نمودن کارشناسان در مقابل شکایات مراجعان

وظایف:

 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی ها
 • دعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف کمسیون
 • برنامه ریزی و اداره فعالیت های کمسیون
 • پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکی ها
 • تعامل باواحدهای  مرتبط با فعالیت کمسیون
 • ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد کارشناسان